Regelgeving

Regelgeving

 • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en worden toegelaten in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.
   
 • Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen :

   

  1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn  (halve dagen aanwezigheid in de rijdende kleuterschool worden beschouwd als aanwezigheid)

   

  2° een gunstig advies van de klassenraad van de school waar de leerling voorafgaand aan de instap in het gewoon lager onderwijs kleuteronderwijs gevolgd heeft. Dit advies behelst de mate waarin de leerling het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen starten.

   

  3° bij ongunstig advies van de klassenraad van de kleuterschool :een toelating door de klassenraad van de school waar de leerling het gewoon lager onderwijs wil volgen. Leerlingen met een ongunstig advies worden enkel toegelaten tot het gewoon lager onderwijs mits deze leerlingen een taaltraject doorlopen.

   

  4° voor leerlingen die geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de school voor lager onderwijs na een taalscreening of deze leerling al dan niet toelating krijgt tot het reguliere traject, of een taalbad in het gewoon lager onderwijs volgt.

   

  Uitzonderingen:

  Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier.

  Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating van de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.

  De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

  In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarden. Wanneer de termijn overschreden wordt, is de leerling ingeschreven. Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, zal de beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden. De school wenst een gedragen beslissing te nemen en dit in samenspraak met de ouders, het CLB en de leerling zelf. De klassenraad baseert zich hierbij op de brede observaties van het kleutervolgsysteem, de nagestreefde ontwikkelingsdoelen, de resultaten van een relevante afname van de schoolrijpheidstoets, oriënterende ouder- en kindgesprekken.

   

  - Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.