Regelgeving

Regelgeving

 • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en worden toegelaten in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.
   
 • Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.

  Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs.
  De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

  Uitzonderingen:

  Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier.

  Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating van de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

  In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarden. Wanneer de termijn overschreden wordt, is de leerling ingeschreven. Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, zal de beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden. De school wenst een gedragen beslissing te nemen en dit in samenspraak met de ouders, het CLB en de leerling zelf. De klassenraad baseert zich hierbij op de brede observaties van het kleutervolgsysteem, de nagestreefde ontwikkelingsdoelen, de resultaten van een relevante afname van de schoolrijpheidstoets, oriënterende ouder- en kindgesprekken.

  Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de voorwaarden niet. 

Inschrijven > Regelgeving