Lagere school

Onze lagere school telt momenteel 13 klassen. Verder staan een aantal ondersteunende leerkrachten in om klasintern leerlingen te begeleiden

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen.
Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meerdere groepen worden ingedeeld.
Elk leerjaar (leerlingengroep) heeft zijn eigen klastitularis. Sommige leerkrachten werken deeltijds. In deze klassen worden de lestijden naar rato van de genomen onderbreking ,evenredig  tussen twee titularissen verdeeld, die in gemeenschappelijk overleg over het welzijn van het kind waken.

Wij beschikken en hanteren de nieuwste methodes, die het dichtst het vooropgestelde doel van onze leerplannen benaderen. Zo bieden wij onze leerlingen optimale mogelijkheden om met een goed resultaat de basisschool te doorlopen.

Om de doelen uit het pedagogisch project te concretiseren onderschrijft onze school de eindtermen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt.

De 6 leergebieden die in de concretisering van de eindtermen in de leerplannen aan bod komen zijn:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming : (beeld, muziek, beweging, drama en media)
  • Nederlands : (lezen, schrijven, luisteren, spreken,strategieën, taalbeschouwing, (inter)culturele gerichtheid)
  • Wetenschappen en techniek - Mens en maatschappij
  • Wiskunde: getallen, meten, meetkunde strategieën en probleemoplossende vaardigheden, attitudes 
  • Frans (enkel voor de 3de graad) : (luisteren, spreken,mondelinge interactie, lezen, schrijven)

En voor de leergebiedoverschrijdende thema’s :

  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ICT.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs 2 lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

De zes leergebieden en 3 leergebiedoverschrijdende thema’s ontplooien het totale kind en zijn daarom evenwaardig. De concrete doelstellingen die bij elk van de 6 leergebieden willen bereikt worden, staan uitgeschreven in de leerplannen van O.V.S.G. Deze doelen bepalen natuurlijk de leerstof die zal aangebracht worden. Geregeld worden leerboeken en didactisch materiaal aangepast maar deze doelen blijven als basis gelden.

Voor bepaalde domeinen opteert om de leerdoelen uit te breiden (in de eindtermen staan immers de minimumdoelen omschreven). Op deze manier streven we een zo hoog mogelijk niveau na. 

Taalsreening

De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar ) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers

 

Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben en voor de anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

 

Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.