Lagere school

Onze lagere school telt momenteel 12 klassen.

Parallelklassen werken klasoverschreidend. Dit noemen we een schakel.  Onze school telt 6 schakels.

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd.
Soms worden de  leeftijdsgroepen voor bepaalde leerstofonderdelen herschikt en worden de groepen op basis van ontwikkelingsniveau, leervorderingen, interesses of talenten ingedeeld. Om maximale leerkansen te creëren voor alle leerlingen maar ook een omgeving te scheppen waar leerkrachten kansen krijgen om eigen talenten en competenties in te zetten en verder te ontwikkelen, werken we in een systeem van CO-TEACHING. Hierbij staan drie leerkrachten  samen als gelijkwaardige partners in voor een leerlingengroep van een bepaald leerjaar en dit  in aanpalende lokalen gedurende afgebakende lesonderdelen en op een gestructureerde manier. De leerkrachten bereiden samen de les voor en komen tot een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze individueel nood aan hebben. Binnen de co-teaching zetten we in op 3- 4  sporenbeleid   zodat de leerlingen zelfstandig of begeleid op het niveau van de naaste ontwikkeling kunnen werken.

Elk leerjaar (leerlingengroep) heeft zijn eigen kernleerkracht. Sommige leerkrachten werken deeltijds. In deze klassen worden de lestijden naar rato van de genomen onderbreking ,evenredig  tussen twee titularissen verdeeld, die in gemeenschappelijk overleg over het welzijn van het kind waken.

Wij beschikken en hanteren de nieuwste methodes, die het dichtst het vooropgestelde doel van onze leerplannen benaderen. Zo bieden wij onze leerlingen optimale mogelijkheden om met een goed resultaat de basisschool te doorlopen.
Om de doelen uit het pedagogisch project te concretiseren onderschrijft onze school de eindtermen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt.

De 6 leergebieden die in de concretisering van de eindtermen in de leerplannen aan bod komen zijn:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming : (beeld, muziek, beweging, drama en media)
  • Nederlands : (lezen, schrijven, luisteren, spreken,strategieën, taalbeschouwing, (inter)culturele gerichtheid)
  • Wetenschappen en techniek - Mens en maatschappij
  • Wiskunde: getallen, meten, meetkunde strategieën en probleemoplossende vaardigheden, attitudes 
  • Frans (enkel voor de 3de graad) : (luisteren, spreken,mondelinge interactie, lezen, schrijven)

En voor de leergebiedoverschrijdende thema’s :

  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ICT.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs 2 lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

Voor bepaalde domeinen opteert de school om de leerdoelen uit te breiden (in de eindtermen staan immers de minimumdoelen omschreven). Op deze manier streven we een zo hoog mogelijk niveau na. 

In onze school staan boeken centraal. Juf Bieke besmet groot en klein met haar passie voor (voor)lezen. Ze vult de boekenhoeken op school met een rijk en recent aanbod en probeert het leesvuur bij iedereen permanent aan te wakkeren. Tijdens de middagbib gaat het er altijd gezellig aan toe maar ook in de klas wordt er heel wat gelezen.

Taalsreening

De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar ) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers

 

Taaltraject

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben en voor de anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

 

Taalbad

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.