Kleuterklassen

Onze kleuterschool telt momenteel 6 klassen.

Voor het eerst naar school is een hele grote stap! 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau . Soms worden de  leeftijdsgroepen voor bepaalde leerstofonderdelen herschikt en worden de groepen op basis van ontwikkelingsniveau, leervorderingen, interesses of talenten ingedeeld. Om maximale leerkansen te creëren voor alle leerlingen maar ook een omgeving te scheppen waar leerkrachten kansen krijgen om eigen talenten en competenties in te zetten en verder te ontwikkelen, werken we in een systeem van CO-TEACHING. Hierbij staan drie leerkrachten  samen als gelijkwaardige partners in voor een leerlingengroep van een bepaald geboortejaar en dit  in aanpalende lokalen gedurende afgebakende lesonderdelen en op een gestructureerde manier. De leerkrachten bereiden samen de les voor en komen tot een gemeenschappelijke aanpak om de leerlingen de structuur en ondersteuning te bieden waar ze individueel nood aan hebben. Binnen de co-teaching zetten we in op differentiatie  zodat de leerlingen zelfstandig of begeleid op het niveau van de naaste ontwikkeling kunnen werken.

Bij een sterke aangroei van de instappers in de loop van het schooljaar kunnen, in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen, de groepen worden herschikt. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. Als ouder wordt u hiervan op voorhand via een brief op de hoogte gebracht.

In de jongste kleuterklassen maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een systeem van wisselende, doelgerichte opdrachten, educatieve spelletjes en vrij kleuterinitiatief. We zetten in op de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de kleuters en verrijken de hoeken met wisselende themagerichte materialen.

De aandacht in de hoogste kleuterklassen gaat uit naar het bevorderen van de fijne motoriek en zelfsturing, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen; steeds aangeboden in een speelse context en met het oog op het aanvankelijk lezen, schrijven  en rekenen.

Door regelmatig integratiemomenten in te lassen tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar proberen we de overstap van kleuter naar lager onderwijs zo vlot mogelijk te laten  verlopen.

Om de doelen uit het pedagogisch project te concretiseren onderschrijft onze school de ontwikkelingsdoelen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt.​