Kleuterklassen

Onze kleuterschool telt 7 klassen

Voor het eerst naar school is een hele grote stap! 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen, in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen, de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. Als ouder wordt u hiervan op voorhand via een brief op de hoogte gebracht.
In de jongste kleuterklassen maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een systeem van afwisselende opdrachten, spelletjes en vrij kleuterinitiatief.
De aandacht in de oudste kleuterklassen gaat uit naar het bevorderen van de motoriek en de zelfstandigheid, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

Door regelmatig integratiemomenten in te lassen tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar proberen we de overstap van kleuter naar lager onderwijs zo vlot mogelijk te laten  verlopen.

Om de doelen uit het pedagogisch project te concretiseren onderschrijft onze school de ontwikkelingsdoelen die door het ministerie zijn opgelegd. Om die te realiseren bouwt zij op de leerplannen die door O.V.S.G. (het onderwijssecretariaat van steden en gemeenten) zijn uitgewerkt.

De 6 leergebieden die in de concretisering van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de leerplannen aan bod komen zijn:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming : beeld, muziek, beweging, drama en media
  • Nederlands : lezen, schrijven, luisteren, spreken, taalbeschouwing
  • Wetenschappen en techniek -mens en maatschappij
  • Wiskundige initiatie : getallen, meten, ruimte

En voor de leergebiedoverschrijdende thema’s :

  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ICT.

De leergebieden en 3 leergebiedoverschrijdende thema’s ontplooien het totale kind en zijn daarom evenwaardig. De concrete doelstellingen die bij elk van de 6 leergebieden willen bereikt worden, staan uitgeschreven in de leerplannen van O.V.S.G. 
 

Voor bepaalde domeinen opteert de school om de leerdoelen uit te breiden. Op deze manier streven we een zo hoog mogelijk niveau na.